Verificación de documentos

As copias realizadas en soporte papel de documentos públicos administrativos emitidos por medios electrónicos e asinados electrónicamente terán a consideración de copias auténticas sempre que inclúan a impresión dun código xerado electrónicamente ou outros sistemas de verificación que permitan contrastar a súa autenticidade mediante o acceso aos arquivos electrónicos da Administración Pública, órgano ou entidade emisora.

Os documentos asinados electrónicamente que emite o Concello de Monforte de Lemos incorporan un código de verificación electrónico (CVE) e un código QR. Mediante este último pode validar o documento directamente utilizando a cámara do seu teléfono móbil con calquera aplicación de captura de códigos QR (para Android, iOS, Blackberry ou Windows Phone).