Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies. Leer más

Rexistro telemático

O artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas indica no seu punto 1 que cada administración disporá dun rexistro electrónico no que se poderán realizar anotacións de entrada e saída de documentos. E tamén que a disposición de creación do rexistro electrónico publicarase no diario oficial correspondente e o seu texto íntegro deberá estar dispoñible para consulta na sede electrónica de acceso ao rexistro.

O artigo 21 da Ordenanza municipal reguladora da administración electrónica do Concello de Monforte de Lemos indica no seu punto 1 que se crea o rexistro electrónico do Concello, como auxiliar do rexistro xeral e integrado nel para todos os efectos. Tamén se indica en leste mesmo punto que estará habilitado para a recepción e o envío de documentos electrónicos. No BOP de Lugo nº 49, de 16 de maio de 2011 (páxinas 48 a 64), publicouse dita ordenanza, que contén no capítulo IV (artigos 21, 22 e 23) a creación e definición do rexistro electrónico.

Este rexistro electrónico (ou telemático) é a canle do Rexistro Xeral do Concello que permite a presentación dunha instancia de carácter xeral de forma electrónica (ou telemática), é dicir, sen necesidade de personarse nas dependencias de atención ao cidadán do Concello. O seu uso é alternativo á presentación física no Rexistro Xeral do Concello.

Este servizo está operativo as 24 horas do día durante todos os días do ano, exceptuando as interrupcións puntuais por razóns técnicas (mantemento, actualizacións, etc.) dispostas polo Concello, que serán comunicadas previamente cando sexa posible (no apartado Interrupcións do servizo) e aquelas en as que a canle de conexión da sede co cidadán (Internet) non estea dispoñible, e que non están baixo o control directo do Concello.

Requisitos para utilizar o rexistro telemático

Técnicos (equipo e software): Son os mesmos requisitos que necesita para operar en calquera dos apartados desta sede que vaia máis aló do carácter simplemente informativo. Para coñecelos máis detalladamente, consulte o apartado Programas e aplicacións.

Identificación (autenticación) e firma: Ambas son tarefas imprescindibles para operar no rexistro telemático, e para elas necesitará un certificado dixital. O certificado dixital garante a legalidade das comunicacións realizadas por Internet e permite asinar os documentos electronicamente, para darlles validez xurídica. No apartado Sistema de autenticación e firma  detállanse cales son os certificados dixitais válidos para realizar trámites on-line co Concello e ofrécese información sobre como e onde pode solicitalos.

O certificado debe ser válido, é dicir, non debe estar caducado nin revogado pola autoridade de certificación que o emitiu. Se non o ten instalado en modo software no seu navegador, requirirá dun lector de cartóns criptográficos (tamén necesitará este lector se desexa empregar o DNIe). No apartado Verificación de certificados pode comprobar a validez do que pretende empregar e mesmo realizar probas con el na plataforma que se ofrece respecto diso.

Pasos para presentar unha solicitude no rexistro telemático

  1. Seleccione no menú da esquerda a opción Solicitude xenérica.

  2. Complete no formulario os datos que faltan (os seus datos persoais xa son rescatados, a través do certificado, dos existentes nas bases de datos do Concello) tendo en conta que aqueles marcados cun asterisco (*) son obrigatorios.

  3. Se é necesario, achegue documentación en formato ficheiro PDF.

  4. Asine electrónicamente o formulario de solicitude.

  5. O rexistro devolveralle o formulario en formato PDF co número de anotación, a data e hora, e un código de verificación que lle permitirá a súa comprobación e recuperación. Garde o formulario co selo do rexistro ou imprimalo, xa que lle servirá de xustificante da operación realizada.

Debe ter en conta que a non recepción do formulario co selo do rexistro ou, no seu caso, a recepción dunha mensaxe de indicación de erro ou deficiencia da transmisión implicará que non se produciu a recepción, debendo realizarse a presentación noutro momento ou utilizando outros medios.

Consulta de operacións de rexistro

Nas opcións Rexistro de entrada e Rexistro de saída do menú da esquerda facilítase o acceso á consulta das operacións de ambos os tipos que figuran rexistradas a nome da persoa identificada co certificado electrónico correspondente. O dato que se utiliza para a procura de datos para mostrar é o DNI que figura no certificado.

Ambas as opcións permiten filtrar a procura entre dúas datas (dende - ata) e ver o detalle da operación de rexistro. O Rexistro de entrada permite ademais imprimir o xustificante da operación.

Calendario e cómputo de prazos

A efectos do cómputo de prazos, salvo o regulado en procedementos especiais, a presentación de solicitudes nun día inhábil entenderase realizada ao cero horas e un segundo do primeiro día hábil seguinte. En ningún caso a presentación electrónica de documentos implicará a modificación dos prazos establecidos legalmente.

Considéranse días inhábiles, a efectos do rexistro electrónico do Concello, os establecidos como días festivos no calendario oficial de festas laborais da Comunidade Autónoma e de festas locais deste municipio. Este calendario está publicado na sede electrónica, no apartado Calendario de días inhábiles.

Outras canles alternativas ao rexistro electrónico

A presentación por medios electrónicos ten carácter voluntario, sendo, por tanto, alternativa á utilización dos lugares de presentación sinalados no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. No entanto, débese de ter en conta o indicado no artigo 14.2 da devandita Lei sobre os  obrigados a relacionarse a través de medios electrónicos coas Administracións Públicas para a realización de calquera trámite dun procedemento administrativo e tamén o indicado no artigo 16.5 da mesma sobre que reglamentariamente, as Administracións poderán establecer a obrigación de presentar determinados documentos por medios electrónicos para certos procedementos e colectivos de persoas físicas.