Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies. Leer más

Preguntas frecuentes (FAQ'S)

Que é unha factura electrónica? - É o documento mercantil en formato electrónico que se xerou por medios informáticos, que substitúe ao documento físico en papel, pero que conserva o seu mesmo valor legal. A factura electrónica contén os mesmos datos que a factura en papel, e vai asinada electrónicamente utilizando un certificado dixital recoñecido. Ten a mesma validez legal que a factura en papel.

Existe lexislación ao respecto?

Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no sector público

Orde HAP/492/2014, do 27 de marzo, pola que se regulan os requisitos funcionais e técnicos do Rexistro Contable de Facturas das entidades do ámbito de aplicación da Lei 25/2013, do 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do Rexistro Contable de Facturas no sector público

Orde HAP/1074/2014, do 24 de xuño, pola que se regulan as condicións técnicas e funcionais que debe reunir o punto xeral de entrada de facturas electrónicas

Orde HAP/1650/2015, do 31 de xullo, pola que se modifican a Orde HAP/492/2014, do 27 de marzo, pola que se regulan os requisitos funcionais e técnicos do Rexistro Contable de Facturas das entidades do ámbito de aplicación da Lei 25/2013, do 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do Rexistro Contable de Facturas no sector público, e a Orde HAP/1074/2014, do 24 de xuño, pola que se regulan as condicións técnicas e funcionais que debe reunir o punto xeral de entrada de facturas electrónicas

En que consiste e quen pode presentar unha facturación electrónica? - Consiste na transmisión das facturas entre emisor e receptor por medios electrónicos (ficheiros informáticos) e telemáticos (dun computador a outro), asinados dixitalmente con certificados recoñecidos. Calquera persoa que dispoña dun certificado electrónico recoñecido non revogado dos aceptados polo Concello pode presentar unha factura no sistema. Non se require o alta no sistema para a presentación de facturas.

Quen están obrigados a presentar facturas electrónicas ás administracións públicas? - Aínda que, como se indica no apartado anterior, calquera persoa voluntariamente pode presentar facturas electrónicas, a partir do 15 de xaneiro de 2015, as persoas xurídicas están obrigadas a presentalas. Exceptúanse desa obrigación as facturas cun importe total até 5.000,00 €.

Están obrigadas os seguintes tipos de persoas xurídicas: Sociedades anónimas, Sociedades de responsabilidade limitada, Persoas xurídicas e entidades sen personalidade xurídica que carezan de nacionalidade española, Establecementos permanentes e sucursais de entidades non residentes en territorio español nos termos que establece a normativa tributaria, Unións temporais de empresas, Agrupacións de interese económico, Agrupacións de interese económico europea, Fondos de Pensións, Fondos de capital risco, Fondos de investimentos, Fondos de utilización de activos, Fondos de regularización do mercado hipotecario, Fondos de titulización hipotecaria ou Fondos de garantía de investimentos. 

Excepcións á obrigación de enviar facturas electrónicas ao Concello.

Poderán enviarse en papel as facturas por importe de até 5.000,00 €. Esta regra ten as excepcións que se detallan nos dous apartados seguintes:

  • Os provedores que estivesen obrigados a presentar en formato electrónico algunha factura, en diante, estarán obrigados ao uso da factura electrónica en todas as entregas de bens e prestacións de servizos.
  • Os adxudicatarios de procedementos de contratación estarán obrigados a expedir e remitir factura electrónica cando o importe de adxudicación sexa superior a 5.000 euros, con independencia do importe que se facture en cada caso.

Por exemplo: Unha persoa xurídica con adxudicacións superiores a 5.000,00 ? anteriores á entrada en vigor da Orde Foral non terá obrigación de emitir factura electrónica se esta é de importe até 5.000,00 ?. Pola contra unha persoa xurídica con varias adxudicacións posteriores á entrada en vigor da orde foral, terá obrigación de emitir todas as súas facturas en formato electrónico se polo menos una destas adxudicacións é superior a 5.000,00 €.

Pode o Concello recibir facturas electrónicas desde o Punto Xeral de Entrada do Estado? - Si, o Concello adheriuse ao PGE de Facturas electrónicas do Estado.

Que formato electrónico de facturas admite o Punto Xeral de Entrada de Facturas electrónicas do Estado? - O denominado "Facturae".

Como é o arquivo "Facturae"? - É un ficheiro de texto, con extensión "xml" ou "xsig", e que internamente ten unha estrutura normalizada con etiquetas e xerarquías, descritas nesta ligazón

Como podo xerar un arquivo "Facturae"? - As aplicacións informáticas de contabilidade e facturación que habitualmente empregan as empresas teñen módulos adicionais para a xeración de facturas electrónicas en formato xml "Facturae". Moitas entidades bancarias ofrecen o servizo de xerar ao cliente o facturae e envialo, aínda que non adoita ser gratuíto.

Xa teño un ficheiro xml en formato "Facturae". É unha factura electrónica válida? - Para que o ficheiro sexa válido debe estar asinado cunha firma electrónica avanzada, baseada nun certificado dixital recoñecido. Por tanto, o proceso de creación dunha factura electrónica ten sempre dous pasos:

1.Xerar o "facturae".
2.Asinalo dixitalmente.

Que certificado dixital podo utilizar para asinar facturas electrónicas dirixidas ao momento Xeral de Entrada de facturas electrónicas?

Pódese utilizar calquera dos seguintes certificados:

  • Camerfirma: Certificados desta entidade de certificación.
  • DNIe (DNI electrónico).
  • FNMT: Certificados de Fabrícaa Nacional de Moeda e Timbre.

Podo enviar unha factura electrónica por correo electrónico? - Non é posible enviar facturas electrónicas por correo electrónico. A normativa vixente non permite utilizar ese procedemento.

Como se se a factura electrónica enviada foi recibida? - Se a factura electrónica foi recibida e rexistrada correctamente, o PGEFe enviará unha comunicación co número do Rexistro de entrada e saída que se lle asignou. No caso en que a factura non fose recibida, indícase o motivo do rexeitamento.

A miña factura é rexeitada porque non ten o formato facturae que teño que facer? - Debe comprobar que a súa factura está incluída nun ficheiro de extensión ".xml" ou ".xsig" e que a versión do formato facturae é a correcta: versión3.2. Se non é así, debe dirixirse ao seu provedor informático para que lle informe acerca de como confeccionar a súa factura correctamente.

A miña factura é rexeitada porque o certificado electrónico que emprego non é aceptado Que debo facer? - En primeiro lugar, debe comprobar que o certificado que está a empregar é un certificado electrónico recoñecido. No caso en que o sexa, poderá porse en contacto co servizo de Intervención do  Concello co fin de resolver o problema o máis axiña posible.