Posta en funcionamento do TABOLEIRO DE EDICTOS e ANUNCIOS

23 Dec, 2017 12:24 Por: Ramón Pérez

O Concello, en cumprimento do artigo 12 da Ordenanza Municipal Reguladora da Administración Electrónica, pon en funcionamento o taboleiro de edictos e anuncios na Sede Electrónica da entidade, para que se poida consultar a través de internet calquera dos documentos expostos no taboleiro físico da Casa do Concello.

Imagen tablon de anunciosNa Ordenanza Reguladora da Administración Electrónica do Concello de Monforte de Lemos dise o seguinte:

Artigo -12- Publicación electrónica do taboleiro de anuncios ou edictos
1. Os actos e comunicacións que, en virtude do procedemento administrativo, norma xurídica ou resolución xudicial, deban publicarse en taboleiro de anuncios ou edictos, publicaranse tamén na sede electrónica municipal. Nos casos en que se considere oportuno e legalmente posible, a publicación en taboleiro de anuncios ou edictos poderá ser substituída pola publicación na sede electrónica Municipal, advertíndose diso no espazo físico actualmente destinado a Taboleiro de Anuncios.
2. O taboleiro de anuncios electrónico poderase consultar, a través da sede electrónica do Concello. En todo caso, garántese o acceso de toda a cidadanía e a axuda necesaria para a súa consulta efectiva, non requiríndose ningún mecanismo especial de acreditación da identidade do cidadán salvo nos casos en que, de conformidade co disposto no artigo 61 da LRJ-PAC, preténdase o acceso ao contido íntegro dun acto publicado someramente no taboleiro de anuncios electrónico, por parte de quen acrediten interese lexítimo no coñecemento do mesmo.
3. O taboleiro de anuncios electrónico estará dispoñible na sede electrónica xeral da Administración Municipal as 24 horas do día, todos os días do ano. Cando por razóns técnicas prevéxase que o taboleiro de edictos electrónico pode non estar operativo, informarase diso aos usuarios coa máxima antelación posible, indicando cales son os medios alternativos de consulta do taboleiro que estean dispoñibles.
4. O taboleiro de edictos electrónico disporá dos sistemas e mecanismos que garantan a autenticidade, a integridade e a conservación do seu contido, nos termos previstos no artigo 45.5 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común. En especial, aos efectos do cómputo dos prazos que correspondan, establecerase o mecanismo que garanta a constatación da data e hora de publicación dos edictos.

ACTUACIÓNS DO CONCELLO EN BASE A ESTA NORMATIVA

A partir do día 1 de xaneiro de 2018, o Concello de Monforte de Lemos PUBLICARÁ NO TABOLEIRO DE EDICTOS E ANUNCIOS DA SEDE ELECTRÓNICA DA ENTIDADE todos aqueles documentos que ou ben sexan emitidos no propio Concello e a súa natureza contemple a publicación no taboleiro ou ben sexan remitidos por outras administracións para a publicación nos termos que indican as leis.

O sistema permite ver e/ou imprimir calquera dos documentos expostos. O Concello está desenvolvendo melloras neste apartado, para engadir prestacións ao sistema actual. Polo momento permitese filtrar a visualización para consultar os documentos emitidos polo propio Concello ou os remitidos por outras administracións públicas (Xunta, Deputacións, AGE, etc.). Dentro de este apartado de outras administracións inclúense polo momento os procedentes doutras entidades que non son parte da administración pública. A creación dun apartado específico para elas é una das tarefas que se están a desenvolver.

Permítese tamen, dentro de cada procedencia das anteriormente mencionadas, a selección máis concreta coas opcións dispoñibles en función da primeira seleccionada. Por último, permítese acotar a selección entre datas.