Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies. Leer más

Condicións de uso

Obxecto das normas

As presentes normas teñen por obxecto o establecemento das condicións para o acceso e utilización personalizados dos servizos para administración electrónica contidas na Sede Electrónica (en diante A SEDE) do Concello de Monforte de Lemos (en diante O CONCELLO). A través do eles, os cidadáns, empresas e demais titulares de intereses lexítimos, radicados no Municipio ou relacionados coa actividade do Concello, poderán utilizar procedementos informáticos para a comunicación co mesmo para o acceso e o uso  (debidamente regulado e a través de identificación previa) da información persoal  de que dispón O CONCELLO e a realizar operacións e/ou trámites administrativos mediante os procedementos que, progresivamente, O CONCELLO vaia incorporando ao servizo.

A través do acceso á SEDE o usuario poderá gozar do uso de diversos contidos e servizos que serán ofrecidos polo CONCELLO ou, no seu caso, por terceiros provedores nas condicións que se determinen para os mesmos. Con carácter xeral os contidos e servizos ofrecidos a través da SEDE estarán dispoñibles en galego e  castelán.

Seguridade de acceso

O acceso aos datos e servizos de carácter público (información xeral, normativa, divulgativa, etc.) será totalmente libre e permitirase a consulta e, no seu caso, a descarga ao dispositivo seleccionado polo usuario sen ningún tipo de identificación.

O acceso a os datos e servizos de carácter privado será mediante o uso dun certificado electrónico que permita a identificación do usuario e, para determinados servizos, a firma da petición ou solicitude correspondente. Sobre os certificados admitidos, a forma de obtelos se non dispón deles, as súas condicións de uso, etc. pode atopar máis información nesta mesma Sede (Apartado: Sistema de autenticación e firma).

Comunicacións ao usuario

O visitante é consciente de que o acceso e utilización dos servizos e contidos na SEDE realízase baixo a súa única e exclusiva responsabilidade, como USUARIO da mesma, xa que se adquire dita condición simplemente co acceso á SEDE. O USUARIO utilizará os servizos e contidos exclusivamente para fins particulares e/ou por razón da súa condición de interesado nos servizos do CONCELLO, con exclusión de calquera modalidade de utilización posterior dos mesmos con ánimo de lucro ou reporte dalgún beneficio, directo ou indirecto.

O CONCELLO pon en coñecemento do USUARIO as CONDICIÓNS XERAIS de uso, que son aceptadas expresa e plenamente por este polo mero feito de acceder á SEDE. Se estas CONDICIÓNS XERAIS fosen substituídas por outras en todo ou en parte, as novas entenderanse aceptadas de forma idéntica á exposta. No entanto, recoméndase ao usuario da SEDE acceder a estas CONDICIÓNS XERAIS de forma periódica para coñecer os posibles cambios incluídos nelas.

O CONCELLO poderá establecer CONDICIÓNS PARTICULARES para o uso de determinados contidos e servizos, que deberán ser coñecidos e aceptados polo usuario con carácter previo á utilización dos mesmos. No caso de que o USUARIO non acepte estas CONDICIÓNS XERAIS, ou no seu caso as CONDICIÓNS PARTICULARES que regulen o uso dun determinado servizo e/ou contido, o usuario deberá de absterse de acceder á SEDE.

DEREITOS E OBRIGACIÓNS DO USUARIO

O usuario poderá:

 • Acceder de forma gratuíta e sen necesidade de autorización previa aos contidos e servizos da SEDE dispoñibles como tales, sen prexuízo das condicións técnicas, particulares ou a necesidade do previo rexistro respecto de servizos e contidos específicos, segundo determínese nestas CONDICIÓNS XERAIS ou nas CONDICIÓNS PARTICULARES dos devanditos servizos.

 • Utilizar os servizos e contidos dispoñibles para o seu uso exclusivamente particular, sen prexuízo do disposto nas CONDICIÓNS PARTICULARES que regulen o uso dun determinado servizo.

 • Facer un uso correcto e lícito da SEDE, de conformidade coa lexislación vixente, a moral, os bos costumes e a orde pública.

En ningún caso o usuario poderá:

 • Acceder ou utilizar os servizos da SEDE con fins ilícitos, lesivos de dereitos e liberdades de terceiros, ou que poidan prexudicar, danar ou impedir por calquera forma, o acceso aos mesmos, en prexuízo do CONCELLO ou terceiros. Esta norma inclúe a prohibición de introducir información na SEDE ou empregar os servizos existentes na mesma coa finalidade de atentar, directa ou indirectamente, contra os dereitos doutros usuarios. A estes efectos, por información entenderase: textos, gráficos, imaxes, vídeos, sons, debuxos, fotografías, datos, notas, etc.

 • Utilizar os servizos da SEDE, total ou parcialmente, para promocionar, vender, contratar, divulgar publicidade ou información propia ou de terceiras persoas así como incluír referencias, hipervínculos ou ligazóns nas súas páxinas web particulares ou comerciais cara á SEDE que non se limiten única e exclusivamente ao acceso á páxina principal.

 • Realizar calquera acción que impida ou dificulte o acceso á SEDE por outros usuarios, así como empregar calquera tipo de virus ou programa informático, código malicioso ou calquera tipo de software, que poidan provocar danos ou alteracións non autorizadas dos contidos, programas ou sistemas accesibles a través dos servizos prestados na SEDE.

 • Eliminar ou modificar de calquera modo os dispositivos de protección ou identificación do CONCELLO que poidan ter os contidos aloxados na SEDE ou os símbolos que O CONCELLO ou os terceiros lexítimos titulares dos dereitos incorporen ás súas creacións obxecto de propiedade intelectual ou industrial existentes na SEDE.

 • Reproducir total ou parcialmente o contido da SEDE, incluíndo a imposibilidade de crear marcos dentro dun sitio web da súa responsabilidade ou propiedade que reproduzan a páxina principal e/ou as páxinas accesibles correspondentes á SEDE sen a previa autorización de O CONCELLO.

DEREITOS DO CONCELLO

O CONCELLO resérvase os seguintes dereitos:

 • Modificar as condicións de acceso á SEDE, técnicas ou non, de forma unilateral e sen preaviso aos usuarios, sen prexuízo do disposto nas CONDICIÓNS PARTICULARES que regulen o uso dun determinado servizo e/ou contido, incluíndo a posibilidade de limitar, excluír ou condicionar o acceso dos usuarios cando non se dean todas as garantías de utilización correcta da SEDE.

 • Modificar, suprimir ou actualizar todo ou parte dos contidos ou servizos ofrecidos a través da SEDE, sen necesidade de preaviso e sen prexuízo do disposto nas CONDICIÓNS PARTICULARES que regulen o uso dun determinado servizo e/ou contido destinado aos usuarios.

 • Emprender calquera acción legal ou xudicial que resulte conveniente para a protección dos dereitos do CONCELLO, sempre que resulte procedente e esixir, no seu caso, a indemnización que se puidese derivar polo uso indebido ou ilícito de todo ou parte dos servizos e contidos prestados a través da SEDE.

EXENCIÓN E LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE DO CONCELLO

O CONCELLO quedará exento de calquera tipo de responsabilidade por danos e prexuízos de toda natureza nos seguintes casos:

 • Pola imposibilidade ou dificultades de conexión á rede de comunicacións a través da que resulta accesible A SEDE, independentemente da clase de conexión utilizada polo usuario, así como por a calidade e velocidade de acceso á SEDE e das condicións técnicas que debe reunir o usuario co fin de poder acceder aos seus servizos e/ou contidos.

 • Pola interrupción, suspensión ou cancelación do acceso á SEDE así como por dispoñibilidade e continuidade do funcionamento de a mesma, cando iso débase a unha causa allea ao ámbito de control de o CONCELLO, xa proveña directa ou indirectamente deste.

 • Polos danos ou prexuízos que puidesen causar a información exhibida ou ofertada por terceiros alleos a o CONCELLO, incluídos os prestadores de servizos á sociedade da información, a través outras sedes ou sitios aos que poida accederse mediante unha ligazón existente neste sitio, así como polo tratamento e utilización posterior de datos persoais realizados por terceiros alleos a o CONCELLO, sen o consentimento ou autorización de este último.

 • Polos atrasos ou fallos que se producisen no acceso e/ou funcionamento dos servizos e/ou contidos da SEDE debido a un CASO DE FORZA MAIOR,  considerándose como tal todas aquelas causas que non puidesen preverse, ou que aínda previstas fosen inevitables. Entre elas cóntanse  as folgas, tanto dos seus propios traballadores como de traballadores alleos, insurreccións ou revoltas, así como normas ditadas por calquera autoridade civil ou militar, catástrofes naturais como terremotos, inundacións, raios ou incendios, guerras, peches patronais ou calquera outra situación de forza maior.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

O usuario coñece que os contidos e servizos ofrecidos a través da SEDE, incluíndo textos, gráficos, imaxes, animacións, creacións musicais, vídeos, sons, debuxos, fotografías, todos os comentarios, exposicións e código HTML da mesma, atópanse protexidos polas leis de propiedade intelectual/industrial. Os dereitos de autor da SEDE correspóndenlle EXCLUSIVAMENTE a o CONCELLO.

A prestación dos servizos e publicación dos contidos a través da SEDE non implicará en ningún caso a cesión, renuncia ou transmisión, total ou parcial, da titularidade dos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial. A utilización, baixo calquera modalidade, de todo ou parte do contido da SEDE queda suxeita á necesidade de solicitar autorización previa de o CONCELLO.

DURACIÓN

O acceso, os contidos e servizos ofrecidos a través da SEDE teñen, en principio, unha duración indefinida. O CONCELLO, no entanto, está autorizado para dar por terminado ou suspender o acceso, os servizos e/ou contidos da mesma en calquera momento, sen prexuízo do que se dispuxen respecto diso nas CONDICIÓNS XERAIS ou, no seu caso, CONDICIÓNS PARTICULARES que regulen o uso dun determinado servizo e/ou contido destinado aos usuarios da SEDE.

LEXISLACIÓN E XURISDICIÓN APLICABLE

Estas condicións réxense pola lexislación española, someténdose o seu coñecemento aos Xulgados e Tribunais de Monforte de Lemos, renunciando expresamente o usuario ao foro territorial que lle puidese corresponder.